Regulamin IX Kórnickiego Maratonu Turystycznego (IX KMT) 5-6 sierpnia 2023 r.

 1. IX Kórnicki Maraton Turystyczny (zwany dalej: Maratonem) jest imprezą w formie rajdu rowerowego, organizowaną przez Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku, wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000599261 (zwane dalej: Organizatorem).
 2. Maraton nie ma charakteru wyścigu, a Organizator może podawać czasy przejazdu poszczególnych uczestników, jak również wyznaczyć limit czasowy do pokonania dystansów maratonu jedynie dla potrzeb tych uczestników, którzy zamierzają uzyskać kwalifikację do startu w innych maratonach rowerowych.
 3. Maraton przeznaczony jest dla bardzo dobrze przygotowanych kondycyjnie miłośników długodystansowej jazdy na rowerze.
 4. Maraton odbywa się w pierwszy weekend sierpnia. Za pierwszy weekend sierpnia uznaje się ten, którego oba dni (sobota, niedziela) wypadają w sierpniu.
 5. Limit czasu na pokonanie Maratonu wynosi 30 godzin.

I.                    FORMUŁA I UDZIAŁ

 1. W Maratonie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu danej osoby do startu należy do Organizatora.
 3. Formularz zapisów dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
 4. Limit uczestników wynosi 200 osób i liczy się łącznie, bez względu na wybrany dystans.
 5. Start w Maratonie wymaga wniesienia opłaty startowej, podpisania karty zgłoszenia do maratonu, o której mowa w pkt III.1, akceptacji niniejszego regulaminu i podpisania oświadczenia przedstartowego najpóźniej w dniu maratonu.
 6. Uczestnicy wpisani na listę startową zobowiązani są w ciągu 7 dni od daty wpisu na listę dokonać opłaty wpisowej pod rygorem skreślenia z listy.
 7. Rezygnacja ze startu w maratonie zgłoszona organizatorowi do dnia 30.06.2023 r. oznacza, że organizator zwróci osobie rezygnującej jej wniesioną opłatę startową. Rezygnacja po upływie wyżej wymienionego terminu lub niestawienie się na starcie maratonu oznacza, że opłata nie podlega zwrotowi.
 8. Opłata startowa za udział w IX Kórnickim Maratonie Turystycznym wynosi 250 zł od osoby (dla dystansu 300 lub 500 km), a dla dystansu 200 lub 100 km – 125 zł, z zastrzeżeniem pkt. 9.
 9. Opłata startowa wnoszona w okresie od 01.06.2023 do 16.07.2023 wynosi 300 zł dla dystansu 500 lub 300 km, a dla dystansu 200 km lub 100 km – opłata startowa wnoszona w ww. terminie wynosi 150 zł. 
 10. Ostateczny termin zapisów na Maraton upływa 30.06.2023 r., o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc określony w pkt I.4.
 11. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Kórnickie Bractwo Rowerowe” w Kórniku, 08 1240 6524 1111 0010 6703 1370 koniecznie z dopiskiem „IX KMT, Imię i nazwisko, dystans” lub poprzez płatności bezpośrednie dostępne w systemie zapisów na stronie: https://b4sportonline.pl/Bractwo/zapisy_na_ix_kornicki_maraton_turystyczny

II.                 PRZEBIEG MARATONU

 1. Przed startem uczestnik podpisuje kartę zgłoszenia do maratonu obejmującą oświadczenia określone w pkt 11-15 niniejszego rozdziału oraz listę startową z własnym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu. Telefon jest obowiązkowym wyposażeniem uczestnika.
 2. Uczestnicy pokonują samodzielnie trasę maratonu rowerem. W szczególności zabroniona jest jazda „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik maratonu, jazda bezpośrednio za innym pojazdem, a także jazda innym pojazdem niż rower.
 3. Jazda rowerem elektrycznym  jest dopuszczalna tylko na dystansie 100 km, przy czym Organizator nie zapewnia możliwości ładowania roweru na trasie maratonu.
 4. Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując kartę zgłoszenia do maratonu oraz listę startową. Brak złożenia karty zgłoszenia lub listy startowej jest podstawą do skreślenia z listy uczestników.
 5. Na całej  trasie maratonu obowiązuje zakaz korzystania z innych środków  transportu niż rower. Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikację.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania dalszej jazdy lub niestosowania się do przepisów regulaminu, a w szczególności naruszenia zakazu zawartego w pkt II.20.
 7. Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik maratonu.
 8. Zawodnik, który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w maratonie traci prawo do zwrotu opłat oraz wszystkich świadczeń związanych z opłatą startową.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na maraton oraz powrotu do domu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika maratonu osobom trzecim lub innym uczestnikom maratonu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samodzielną zmianę trasy. W ramach świadczeń organizator zapewnia dostęp do śladu trasy w formie pliku gpx. Znajomość przebiegu trasy oraz nawigacja po wyznaczonej trasie obciąża w całości uczestnika maratonu.
 12. Każdy uczestnik maratonu bierze udział na własną odpowiedzialność.
 13. Uczestnik maratonu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do maratonu akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwala także na zamieszczanie swojego wizerunku oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej organizatora (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczna.
 14. Uczestnik maratonu przyjmuje do wiadomości, że maraton może być współfinansowany przez Gminę Kórnik i wobec powyższego wyraża zgodę na przekazanie informacji Gminie Kórnik o jego udziale w maratonie (zgoda dotyczy przekazania Gminie jego imienia i nazwiska oraz /lub wizerunku celem złożenia sprawozdania z realizacji zadania finansowanego ze środków Gminy),
 15. Uczestnik maratonu przyjmuje do wiadomości, że jego udział w maratonie jest monitorowany przy pomocy użyczonego mu trackera gps należącego do spółki trackcourse.com sp. z o.o. w Warszawie, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa i wobec powyższego wyraża zgodę na przekazanie informacji Spółce o jego udziale w maratonie (zgoda dotyczy przekazania trackcourse.com jego imienia i nazwiska celem umieszczenia go na stronie internetowej służącej do wizualizacji przebiegu maratonu),
 16. Uczestnik maratonu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do maratonu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku jego wizerunku utrwalonego na filmach lub zdjęciach z przebiegu maratonu do promowania działań Stowarzyszenia w mediach społecznościowych.
 17. Każdego uczestnika maratonu obowiązuje znajomość regulaminu maratonu.
 18. Maraton odbywa się w normalnym ruchu drogowym, a uczestnicy maratonu mają obowiązek kierować się przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szczególny nacisk kłaść należy na zapewnienie odpowiedniej widoczności rowerzysty, a zwłaszcza na oświetlenie i elementy odblaskowe.
 19. Szczegółowe informacje dot. maratonu, m.in. godzinę, sposób organizacji startu, informację o punktach kontrolnych, obowiązkowe wyposażenie organizator ogłasza w komunikacie technicznym.
 20. Bezpośrednio po zakończeniu maratonu zawodnik podpisuje listę uczestników podając godzinę ukończenia maratonu.
 21. Zakazana jest jazda pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 22. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Organizator ma prawo domagać się udowodnienia tego, że uczestnik przejechał całą trasę Maratonu. Weryfikacja przejazdu trasy Maratonu odbywa się na podstawie list uczestników oraz poprzez przedstawienie przez Uczestnika  oryginalnego śladu GPS pokonanej trasy.

III.               ŚWIADCZENIA I WARUNKI DODATKOWE.

 1. Zawodnicy, którzy ukończą maraton otrzymują pamiątkowy medal.
 2. Zawodnicy każdego dystansu otrzymają na czas trwania maratonu urządzenie (tracker) GPS, które zapewni monitorowanie pozycji uczestnika maratonu na trasie. Uczestnik jest zobowiązany zwrócić to urządzenie po zakończeniu maratonu organizatorowi. Za zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia gps odpowiada uczestnik od momentu przekazania urządzenia w dniu maratonu, do chwili jego zwrotu. Tracker GPS nie stanowi urządzenia umożliwiającego nawigację po śladzie podczas trwania maratonu. 
 3. Pokonanie trasy maratonu wg wyznaczonego śladu gpx jest równoznaczne z ukończeniem maratonu.
 4. Na starcie organizator zapewnia dla uczestników maratonu Pakiet Startowy obejmujący wodę, napoje i batony energetyczne, owoce oraz pamiątkowy gadżet. 
 5. Każdy uczestnik maratonu na trasie 500 km otrzyma ciepły posiłek wydawany na ok. 150 km trasy, ciepły posiłek na ok. 300 km trasy oraz ciepły posiłek na mecie.
 6. Każdy uczestnik maratonu na trasie 300 km otrzyma ciepły posiłek wydawany na ok. 150 km trasy oraz ciepły posiłek na mecie.
 7. Każdy uczestnik maratonu po pokonaniu wybranej trasy 200 km lub 100 km otrzyma na mecie ciepły posiłek.
 8. Dokładne miejsca wydawania posiłków na trasie opublikowane zostaną w komunikatach technicznych.
 9. Korzystanie z bazy maratonu w zakresie określonym przez Organizatora jest wolne od dodatkowych opłat.

IV.               WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Wyposażenie obowiązkowe:

            a) sprawny technicznie rower,

            b) sprawne oświetlenie przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone),

            c) wypożyczony przez Organizatora logger (tracker) GPS,

            d) telefon komórkowy,

            e) dowód osobisty lub paszport,

            f) kask rowerowy.

        2. Wyposażenie zalecane:

             a) zapasowe dętki i klocki hamulcowe, narzędzia rowerowe,

             b) zapasowe baterie, akumulatorki lub powerbank,

             c) urządzenie do nawigacji i rejestracji śladu,

             d) podwójny komplet oświetlenia przedniego i tylnego,

             e) oświetlenie używane także w czasie dnia,

              f) ubiór zapewniający widoczność (odzież fluorescencyjna, odblaskowa, etc.).

          3. Przez sprawny technicznie rower, o którym mowa w pkt 1a powyżej, Organizator rozumie rower spełniający warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).

V.                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Maratonu oznacza, że uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego warunki, i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Uczestnik Maratonu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, (zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018  r. o Ochronie Danych Osobowych, tj. Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2019, poz. 123). Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Maratonie.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku.
 4. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 5. Trasa maratonu nie będzie oznaczona, a Organizator udostępnia plik gpx (do pobrania). 
 6. Start ostry odbędzie się z miejsca podanego przez Organizatora w komunikacie technicznym.
 7. Organizator nie udziela pomocy w zakresie transportu w przypadku awarii lub innego zdarzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę.
 8. W przypadkach spornych, lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 9. Zmiany regulaminu dokonuje Organizator, a publikowane są one jako komunikaty techniczne.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.